COVID-19: PARISH PRECAUTIONS

We, at St. Joseph-St. Teresa, take your health and spiritual well-being seriously.  Many people are anxious about the coronavirus.  Therefore, all public gatherings outside of Mass are cancelled until further notice.  This includes all parish groups and meetings. We will reassess the matter throughout the next few weeks and will continue to update you.
All Masses will continue to be offered as usual.  When you come to Mass, please be sure to use the entire space available by ensuring an adequate distance between you and your neighbor.

Let’s pray during this time of testing and anxiety for many with the prayer Pope Francis offered:

O Mary,
you always shine on our path
as a sign of salvation and of hope.
We entrust ourselves to you, Health of the Sick,
who at the cross took part in Jesus’ pain, keeping your faith firm.
You, Salvation of the Roman People,
know what we need,
and we are sure you will provide
so that, as in Cana of Galilee,
we may return to joy and to feasting
after this time of trial.
Help us, Mother of Divine Love,
to conform to the will of the Father
and to do as we are told by Jesus,
who has taken upon himself our sufferings
and carried our sorrows
to lead us, through the cross,
to the joy of the resurrection. Amen.
Under your protection, we seek refuge, Holy Mother of God.
Do not disdain the entreaties of we who are in trial, but deliver us
from every danger, O glorious and blessed Virgin. AMEN

COVID-19: PRECAUCIONES EN LA PARROQUIA

Nosotros en S. José – Sta. Teresa, tomamos en serio tu salud y bienestar espiritual. Muchas personas están ansiosas por el coronavirus. Por lo tanto, todas las reuniones públicas fuera de la Misa se cancelan hasta nuevo aviso. Esto incluye todos los grupos parroquiales y reuniones.Volveremos a evaluar el asunto durante las próximas semanas y continuaremos actualizándolo.Todas las misas se seguirán ofreciendo como de costumbre. Cuando venga a misa, asegúrese de utilizar todo el espacio disponible asegurando una distancia adecuada entre usted y su vecino.

Oremos durante este tiempo de prueba y ansiedad para muchos con la oración que ofreció el Papa Francisco:

Oh María, tu siempre brillas en nuestro camino signo de salvación y de esperanza.
Nos encomendamos a ti, Salud de los enfermos,
quien en la cruz tomó parte en el dolor de Jesús, manteniendo tu fe firme.
Tu, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos,
y estamos seguros de que vas a proporcionar para que, al igual que en Caná de Galilea
podamos volver a la alegría y al banquete después de este tiempo de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre
y para hacer lo que nos pide Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos
y cargó con nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la Resurrección. Amén.
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios.
No desprecies los ruegos de los que estamos en el juicio, sino líbranos de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.

COVID-19: PREKOSYON PAWAS LA

Nou, nan St Jozèf-St. Teresa, pran sante ou ak byennèt espirityèl ou oserye. Anpil moun enkyete sou coronavirus la. Se poutèt sa, tout rasanbleman piblik deyò nan Mass yo anile jouk lòt avi. Sa gen ladan tout gwoup pawas ak reyinyon yo.

Nou pral re-evalye pwoblèm lan pandan tout semèn kap vini yo epi n ap kontinye mete ou ajou.
Tout mas yo pral kontinye ap ofri kòm dabitid. Lè ou vini nan Mas, tanpri asire w ke ou sèvi ak tout espas ki la disponib nan asire yon distans apwopriye ant ou menm ak frè parèy ou.
An nou priye nan tan sa kote anpil moun nan tristes ak laperèz ak lapriyè Pap Fransis ofri a:
O Mari, ou toujou klere chemen nou kòm yon siy delivrans ak espwa.
Nou met  konfyans nan ou, ou menm ki konn geri malad,
ki moun Ki te pran pati nan doulè Jezi tap soufri sou kwa, ki fè konfyans ou kenbe fèm konsa.
Ou menm, delivrans pèp Women an, Ki konnen kisa nou bezwen, e nou sèten ou ap banou l  konsa,
tankou nan Kana nan Galile, nou ka retounen ak kè kontan ak nan festen apre tan jijman an.
Ede nou, manman nou cheri, Konfòme nou ak volonte Papa a
e pou nou fè menm jan ak Jezi, ki te pran soufrans nou yo mete sou dol
e te pote lapenn nou yo, mennen nou, atravè kwa a,
nan kè kontan nan rezirèksyon an. Amèn.
Anba pwoteksyon ou, n ap chèche refij, Sentespri Manman Bondye.
Pa meprize sipèvizyon nou yo ki nan jijman, men delivre nou
soti nan tout danje, O gloriye  Vyèj Mari . Amèn